SINAPSIS Rehabilitació

Rehabilitació Neuro-Psico-Social

Blog d'informació sobre malalties neurològiques i rehabilitació neuropsicològica des d'una perspectiva neuro-psico-social.

Què és el Trastorn Neurocognitiu Lleu o DCL i quina importància té la seva detecció?

Escrito por sinapsisrehabilitacio 26-07-2016 en DCL. Comentarios (0)

Què és el Trastorn Neurocognitiu Lleu o Deteriorament Cognitiu Lleu (DCL)?

El Trastorn Neurocognitiu Lleu o Deteriorament Cognitiu Lleu (DCL o MCI de les seves sigles en anglès) és un concepte descrit per primera vegada per Petersen l'any 1999 per a referir-se a aquelles alteracions cognitives que no són habituals en l'envelliment sa, tot i que en aquest també poden aparèixer lleugeres alteracions cognitives, que no són suficientment greus per a considerar-se part d'un procés de demència. Com va establir Petersen, el DCL (o Trastorn Neurocognitiu Lleu segons el DSM-V) es caracteritza fonamentalment per dèficits en la memòria i elntentiment en la velocitat de processament de la informació, que s'allunyen lleugerament d'aquells esperables en l'envelliment sa en funció de l'edat o altres factors com el nivell educatiu.

Aquestes alteracions sovint són detectades inicialment per a persones pròximes com familiars o cuidadors externs, i encara que no alteren de manera important el desenvolupament autònom de la persona en la seva vida quotidiana, la no detecció i tractament precoç pot comportar un empitjorament progressiu que en molts casos, pot finalitzar amb diagnòstic de demència. Alguns estudis publicats els últims anys suggereixen que aproximadament el 12% de les persones que presenten DCL desenvolupen amb el tems un procés de Demència, mentre que nomès 1-2% de persones sanes acaben desenvolupamant aquest trastorn. Altres estudis suggereixen que el DCL és, en molts casos, una fase inicial (o prodròmica) de la demència per malaltia d'Alzheimer.


Quina importància té la Rehabilitació Neuropsicològica en el DCL?

La intervenció Neuropsicològica en DCL és vital per a reduir les possibilitats de demència, o retrassar-ne la seva aparició. En qualsevol cas, s'han publicat estudis que reflexen l'eficàcia de la intervenció Neuropsicològica en aquest camp. En el DCL, en el que es presente ndèficits en capacitats com la memòria a determinats processos atencionals, la persona encara manté intactes altres capacitats cognitives, i sobretot la funcionalitat en les activitats de la vida diària. És per això, que es considera un moment crucial per a iniciar un tractament en el que serà especialment important, no només entrenar i potenciar la cognició, sinó establir estratègies internes (metacognitives) i externes que permetin a la persona compensar els dèficits lleus que pateix. Daltre banda, aquests recursos terapèutics poden ser especialment útils en cas de desenvolupar finalment un procés neurodegeneratiu, o patir altres trastorns neurològics habituals en l'envelliment com els accidents vasculars cerebrals o traumatismes cranioencefàlics deguts a caigudes accidentals. 

El suport emocional i l'assessorament a la pròpia persona, així com a familiars és també un aspecte bàsic en aquest tipus d'intervencions.


Per a més informació contacta'ns a: sinapsisrehabilitacio@gmail.com


Més informació a: www.sinapsisrehabilitacio.com

La reintegració social i comunitària de les persones amb Dany Cerebral Adquirit

Escrito por sinapsisrehabilitacio 26-07-2016 en Rehabilitació. Comentarios (0)

El Dany Cerebral Adquirit (DCA) és un procés traumàtic que afecta no només a la persona que el pateix directament, sinó que interfereix de manera molt important sobre l'entorn, especialment la família.

Durant els primers mesos posteriors a la lesió, les seqüeles finals són molt difícils de preveure. El nivell d'outcome funcional, és a dir, la discapacitat final i el nivell d'autonomia en les activitats de la vida diària, varien en funció de múltiples factors, molts de les quals no són controlables com la naturalesa de la lesió, la seva localització, l'extensió, i la presència de lesions axonals difuses o d'altres complicacions com hemorràgies. Altres variables que condicionen aquest procés si esdevenen tractables, per exemple el treball diari de la cognició, l'estat físic, l'establiment de rutines que fomentin hàbits saludables.

Moltes de les persones amb DCA que abandonen el centre hospitalari on ha estat ingressats i on ha rebut atenció aguda multidisciplinar, es troben "perduts" i amb dificultats per a la seva re-integració al domicili, en els entorns socials i ens els àmbits escolar o laboral. La majoria d'aquestes persones encara poden beneficiar-se d'un tractament neuro-psico-social que estimuli les seves capacitats cognitives i funcionals, i més enllà d'això, requereixen en molts casos, suport psicològic per tal de re-ajustar correctament la seva identitat personal. Es necessari que en aquest procés de re-integració, rebin suport terapèutic per establir nous objectius de vida, i acompanyament en la planificació i consecució d'aquests. I per altre banda, l'assessorament a la pròpia persona, i als seus familiars és també una eina fonamental per establir rutines i hàbits adaptatius i saludables que fomentin una vida activa i amb el major grau d'autonomia possible.

En aquests sentit, una intervenció Neuropsicològica que parteixi d'una perspectiva Neuro-Psico-Social ha de ser pràctica, realista i ecològica. És a dir, ha d'estar orientada a la funcionalitat en la vida diària de la persona, i en la repercussió dels dèficits sobre ella, i sobre el seu entorn social i familiar. Per això, considerem que ha de partir dels següents objectius:

  • Potenciar el funcionament cognitiu en base als problemes reals en el desenvolupament autònom de les activitats de la vida diària.

  • Entrenar i consolidar estratègies internes o metacognitives i ajudes externes, per tal de compensar els dèficits neuro-cognitius que interfereixen en determinades situacions o tasques de la vida diària.

  • Foment d'una autoconsciència adequada, de l'acceptació de la situació, i re-ajust de la identitat personal.

  • Acompanyar a la persona en l'elecció, planificació i consecució d'objectius de vida realistes d'acord a la seva situació personal.

  • Assessorar a la persona, i als seus familiars o cuidadors en estratègies de interacció, maneig de possibles situacions conflictives, i en pautes d'estimulació cognitiva quotidiana.

  • Promoure un ambient adequat de convivència amb el seu entorn, que fomenti l'estimulació de la persona en els eu context diari.

  • Re-adaptar el domicili a les necessitats personals, i en funció de l'evolució de la persona al llarg del tractament.

  • Recomanar i fomentar hàbits i rutines que afavoreixin una vida saludable per a la persona.

  • Promoure una actitud i un estil de vida saludable per a familiars i cuidadors.

  • Incrementar la qualitat de vida de la persona i el seu sistema familiar.


Des de Sinapsis Rehabilitació oferim un programa d'intervenció domiciliària per a DCA individualitzat i personalitzat en funció de la situació i els recursos personals de cada cas.


Per a més informació contacta'ns a: sinapsisrehabilitacio@gmail.com

Més informació a: www.sinapsisrehabilitacio.com
Qui som i que fem?

Escrito por sinapsisrehabilitacio 26-07-2016 en Rehabilitació. Comentarios (0)

SINAPSIS Rehabilitació som un servei especialitzat en l'atenció neuropsicològica a domicili a Barcelona i els diferents municipis del Vallès Occidental. Els nostres programes de tractament es basen en tècniques actuals en el tractament psicològic de les alteracions i les afeccions neurològiques.

"La nostra intenció és apropar aquests tractaments a totes aquelles persones que ho necessitin, i especialment a aquelles que tinguin dificultats per accedir-hi en un centre habitual".


Mètode de treball

El nostre treball es basa en la proximitat professional amb la persona i el seu entorn. Volem acostar-nos i comprendre bé els problemes i l'impacte d'aquests sobre la seva vida diària. Per això analitzem els diversos factors que condicionen i afecten el seu desenvolupament quotidià. Paral·lelament a l'estimulació cognitiva treballem aspectes com la consciència dels dèficits, l'actitud realista, i la implicació i participació dels pacients i del seu entorn proper en el programa de tractament, ja que considerem la motivació personal una eina fonamental per avançar en la rehabilitació. Creiem que s'han de tenir sempre com a referència les demandes quotidianes de les persones com a base per a dissenyar el pla d'intervenció. A banda de dissenyar exercicis personalitzats de tractament ens esforcem per a integrar-los en la vida diària de la persona. 

El nostre objectiu

L'objectiu final és millorar la qualitat de vida de les persones que presenten dèficits neuropsicològics. La prioritat és assolir en el major grau possible el desenvolupament cognitiu, psicològic, social i funcional esperable de cada persona. Aquests objectius però s'adapten en funció de cada cas segons l'edat o la presència i tipus de lesió cerebral o malaltia mèdica que cursi amb afectació neuropsicològica, entre d'altres factors. L'avaluació realitzada prèviament és fonamental per a determinar els objectius generals i específics de cada tractament, així com l'evolució al llarg del procés.

Els nostres valors

El procés d'avaluació i rehabilitació comença amb el primer contacte, i entenem que és vital crear un vincle humà i professional adequat per a poder realitzar amb èxit la nostra feina. Per això, intentem conèixer i comprendre bé a les persones que tenim davant, i especialment els problemes, conscients o inconscients que pateixen en la seva vida i que repercuteixen en el seu benestar. 

Busquem oferir les eines i els recursos a pacients, familiars i cuidadors per a que puguin adaptar-se afrontar de la millor manera possible les conseqüències dels seus problemes. Per això, entenem que en aquest tipus de tractament, la implicació és fonamental per a resoldre, millorar o pal·liar els problemes quotidians. 

Entenem la rehabilitació neuropsicològica com una intervenció pràctica i realista. Amb uns objectius estructurats però flexibles, que atenen a les demandes de la persona i del seu entorn social i contextual, i que poden variar en funció del moment, l'evolució o l'estat psicològic.


Troba més informació a: www.sinapsisrehabilitació.com

Contacta'ns a: 678281201 o a través del correu sinapsisrehabilitacio@gmail.com